Informatieboekje - Schoolgids - Schoolplan/schooljaarverslag 

Wij hechten aan een goede informatievoorziening. Daarom zijn het Schoolplan, het Informatieboekje, de Schoolgids en de nieuwsbrieven ook op deze site te vinden.

Informatieboekje
Hierin staat informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. De gids wordt jaarlijks aan alle ouders uitgereikt.
Download het informatieboekje hier

Schoolgids
De schoolgids geeft een beschrijving van alle praktische zaken op school: welke afspraken hebben we met elkaar, hoe organiseren we alle zaken op school en bij wie kun je met welke vragen terecht? 
De gids wordt aan alle nieuwe ouders uitgereikt en kunt u vinden op Scholen op de kaart 
of via deze link.
Centrale schoolgids 2022-2023

Schooljaarplan 2022-2023 en het schooljaarplan 2021-2022 met evaluatie 
Het schooljaarplan is één van de kerndocumenten van onze organisatie en ons kwaliteitszorg- en planningssysteem. Download het {volgt nog}
Download het schooljaarplan {volgt nog}

Aan de nieuwe schoolgids en het schooljaarplan 2017-2018 wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Deze zijn spoedig op de site te vinden. Alvast vragen hierover? Neem gerust contact met de schoolleider, Floor van de Werfhorst. 
T:         050 - 306 12 61 
E:         obsdewierde@lauwerseneems.nl 


Schoolplan 2019-2023
In dit meerjarenplan (2015-2019) staat het beleid van het schoolbestuur en onze school op verschillende terreinen beschreven. Tevens zijn hier de uitgangspunten en doelen die we in 2019 willen halen, hier te vinden.

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 2019-2023
In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe De Wierde invulling geeft aan Passend Onderwijs middels de beschrijving van basisondersteuning,  extra basisondersteuning en zorgarrangementen. 
klik hier

Privacy is ook bij onze school een belangrijk item. Samen met onze scholenorganisatie werken we er aan om aan de wetgeving (AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen. Zie voor meer informatie:  http://www.lauwerseneemspo.nl/AVG