Ons schoolbestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht in 2000. Onder het bestuur vallen 15 basisscholen en Het Hogeland College (HHC) met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Het schoolbestuur heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E. Er zijn acht bestuursleden. Hun namen kunt u vinden in de schoolgids (kijk onder Informatieboekje & Schoolgids)

Samenwerking
Onze school werkt samen met o.b.s. De 9 Wieken en o.b.s. Tiggeldobbe in Winsum.  Tevens werkt onze school voor Exova (een nieuwe manier van onderwijs www.exova.nl) samen met De Wierde, Usquert en Klinkenborg.

Bestuurskantoor
Postadres: Schoolbestuur L&E, Postbus 5, 9989 ZG Warffum.
E-mail adres: schoolbestuur@lauwerseneems.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 13 in Warffum.
Telefoon: 0595 - 424955  www.lauwerseneems.nl


L&E heeft samen met de scholen een aantal ambities geformuleerd*
Bij ons gaat het om elk kind!
Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren.
Resultaten tellen.
Wij staan voor hoge leerlingenresultaten voor taal, lezen en rekenen/wiskunde.
Wij hebben oog voor iedereen!
Wij komen in ons werk tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, competentie en relatie.
Ons personeel inspireert!
Onze leraren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitsstandaard voor de leraren op  het terrein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen.
Wij zijn ondernemend!
Onze directeuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders.
Ouders zijn onze partners
Ouders zijn de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Wij betrekken ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren).
Wij houden onze kwaliteit hoog!
Wij streven naar een L&E-eigen kwaltietszorg-systematiek, passend bij onze kernambities en ingericht op alle niveaus van de organisatie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur.