Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit 7 leden. Tijdens de jaarlijkse ouderavond treedt ieder jaar een deel van deze raad af en kunnen andere ouders de plaatsen eventueel innemen. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De OR vergadert op gezette tijden, meestal één keer per maand. Bij deze vergaderingen zijn ook teamleden aanwezig. Eén keer per jaar wordt op de jaarvergadering verantwoording afgelegd. Op deze algemene ouderavond worden de jaarrekeningen en begroting van de ouderraad en behandeld. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde gesteld worden. Tevens doet deze avond ook de MR haar verslag.

De OR heeft tot taak de ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij de school te betrekken en het optimaal functioneren van de school te bevorderen. In de praktijk komt dit vooral neer op de volgende punten:
- organiseren van de zakelijke en feestelijke ouderavond;
- voorbereiden van feesten;
- de MR ten dienste te staan t.a.v. onder andere menings- en besluitvorming;
- ouderparticipatie bevorderen;
- beheer van de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Om de kosten van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerst, de feestelijke ouderavond, excursies, projecten, film, video, etc. te dekken, vragen wij u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 27,50 per kind in de groep 1 t/m 6. De ouderbijdrage voor groep 7/8 bedraagt € 30,00 Deze bedragen zijn exclusief de schoolreis. U krijgt hiervoor een apart briefje.

De ouderbijdrage wordt geïnd d.m.v. overschrijving op bankrek.nr.: NL27 RABO 0300 8521 50. 
Kinderen die vóór 1 januari op school komen, betalen het volledige bedrag. Komt het kind na januari op school, dan wordt een bedrag van € 7,50 berekend. Heeft u vragen omtrent de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
- Hermien Haaksma / Herbert Mokkum  (voorzitter / secretaris)
- Katja Spangenberg (penningmeester)
- Kirsten de Bruin
- Nathalie Spinder
- Kirsten Otten / Mans Scheper